14 prosince 2022

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. (Gen 22,1)

Abraham přijal na počátku zaslíbení o narození syna, a pak byl 25 let zkoušen, jestli bude schopen Bohu věřit, že se opravdu narodí. Izrael přijal zaslíbení o vyjití z Egypta do zaslíbené země a pak byl zkoušen na poušti, než měl vejít. Gedeonovi bylo sděleno, že vysvobodí Izraelce z moci Midjánců, ale pak byl několikrát zkoušen, měl svrhnout oltář svého otce a pak s malou hrstkou nastoupit do boje proti neskutečné přesile. Uvěří? Ježíš byl po křtu a naplnění Duchem svatým zkoušen, když byl "hned veden na poušť". Poté, co v pokušeních zvítězil, se vrátil "v moci Ducha" do Galileje. To je jen několik příkladů, které dokládají, že mezi zaslíbením a obdržením, nebo chcete-li mezi zaslíbením a naším skutečným pozvednutím na vyšší rovinu života s Bohem, kde oplýváme Božími věcmi ve mnohem bohatší míře než na předešlé (nazvěme to tedy jednoduše vítězstvím) leží zkouška. 

Když byl člověk vyhnán z Edenu, zůstal Eden střežen anděly s taseným mečem. Zmínka o meči nás má ujistit o tom, že je naprosto vyloučené, abychom se tam kdy vrátili. I když přijdeme k Bohu a jsme přijati za jeho vlastní děti, nepřenáší nás zpátky do ráje. Tato cesta je v tomto věku už uzavřena. Bůh ale přesto JE s námi - v údolí tohoto světa, v němž nás doprovází na cestě k novému stvoření, nové zemi a nebi, tedy něčemu mnohem vyššímu, než byl ráj. Ale na zemi budeme vnímat svůj život asi daleko více jako určitou zkoušku než ráj, přinejmenším proto, že stále znova volíme Boží cestu. A přece, Bůh je na této "poušti" s námi a dává nám pít, takže "nebudeme míti nedostatku", ale platí to, protože se necháme vést, kam on jde před námi. Nehledáme už vlastní cesty.

Mnozí kazatelé v bohatých zemích káží evangelium, v němž lidem slibují nějaký ráj (uvěř, a bude ti dobře, Jesus is good, přijď k Bohu a on vyřeší tvůj problém). Jistě, mnozí jsme také toto prožili, ale jako sekundární efekt svého následování. Všimli jste si, že ti, kdo k Bohu přišli primárně s tímto motivem, to ve skutečnosti nezakoušejí? Evangelium, které kázali apoštolové, totiž znělo jinak: zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Krista do věčnosti - za jakoukoli cenu, přes všechna protivenství, které tě to bude stát.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...