25 dubna 2021

‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván ‚přítelem Božím‘. (Jak 2,23)

Na prvním stupni vztahu k Bohu je člověk v pozici dítěte. Dítě si užívá toho, že je milováno, rodičům za jejich péči nic nevrací - kromě úsměvu, milého pohledu, stačí jim, že je jejich a že tady prostě "je", a tak tomu má být. Stejně tak člověk od Boha očekává pomoc, zastání i potěšení v těžkých chvílích, zakoušené vědomí jeho lásky.

Ale stejně jako v životě má člověk růst i ve vztahu k Bohu. Další úrovní tohoto vztahu je přítel. Přátelství nesmí být založeno na tom, co mi druhý může přinést. Je to vztah důvěrný, jde v něm v prvé řadě o vzájemné porozumění, i kdyby jinak nepřínášel žádnou výhodu: "V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení." (Př 17,17) Jakmile se do něj vloudí jiné prvky (třeba úsilí o prodej čisticích prostředků pro domácnost nebo pojištění), poškozuje jej to, protože je jasné, že jedna strana jej chce využít pro svůj zisk.

Ten, kdo je ve vztahu k Bohu v pozici přítele, už k němu nepřichází proto, že od něj něco čeká. To ale neznamená, že od něj nic nedostává! Jak Abram rostl ve svém vztahu, dostával mnoho, stále více, ale to postupně přestával být důvod, proč Boha následuje. (Současným žargonem bychom mohli říct, že čím víc prosperoval, tím víc opouštěl učení prosperity.) Na počátku, dokud Božím přítelem nebyl, však naplnění jeho potřeb pro jeho následování silný impuls byl, a zkoušel o to prosit nejprve své modly. Copak by si nevyvolil je, kdyby mu dokázaly dát víc než tento Hospodin?

Další úrovní vztahu je vztah spolupracovníka. Většina lidí, kteří ještě zápasí se svým vztahem k Bohu na úrovni dítěte, se chtějí stát spolupracovníky, aby si tím zasloužili Boží přátelství a zakusili rovinu vzájemnosti. Člověk chce Bohu předložit své nasazení, svůj úspěch, své skutky, aby se dočkal pochvaly a přijetí. Vede to k nekonečnému zacyklení se: nenaplněnost - snaha - očekávané naplnění se nedostavilo -  nenaplněnost - ještě větší snaha - opět prázdnota - nenaplněnost - snaha - ...

Člověk se musí stát Božím přítelem dřív než služebníkem.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...