27 června 2021

Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: „Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky. (Gen 13,14-15)

Bůh Abramovi řekl, že mu dá zemi. Což bylo zvláštní, protože on v ní doposud nic nevlastnil. Sídlil tu a využíval pastviny pro stáda, ale jen jako putující karavana, jako host. Navíc nebylo nikdy úplně jisté, zda se celá situace nezmění - co kdyby byli napadeni cizími nájezdníky nebo vypukla kmenová válka? Abram se proto snažil o mírové soužití s okolními kmeny a uzavíral s nimi smlouvy. Vůči zemi však jako cizinec neměl právo první volby, stále musel jednat s ohledem na okolí, což znamenalo trvalé omezení. Z hlediska nutnosti putovat se stády to byla trvalá komplikace, ale on už se naučil s ní žít. Nyní, když Lot odtáhl, se však jeho akční rádius zmenší ještě víc. Lot si vybral nejlepší oblasti pro pastvu a Abram s jeho zájmy nebude chtít nikdy kolidovat.

V této chvíli, kdy jeho mysl přeci jen zastínily chmury nad celou jejich současnou situací a budoucností (jak dobré by bylo, kdybych konečně mohl mít SVOU zem, pomyslel si), uslyšel v duchu Boží hlas. „Rozhlédni se z místa, na němž jsi..."

To ve chvíli, kdy Abram zůstal na náhorní plošině a na východě v dáli pod sebou viděl nížiny, do kterých sestoupil Lot a které pro Abrama budou zapovězeny, aby nevyvolal konflikt s blízkým příbuzným. A nyní mu Bůh říká - "...a pohlédni na všechny strany!"

Když dva dělají totéž... Nyní je to Abram, kdo má žádoucně pohledět na zemi, ale jinak, než předtím Lot. Není v tom ryzí žádost po materiálním požehnání, má se spíš kochat vším, co mu Bůh dává - ostatně, dělat to, k čemu Bůh vybízí spolu s Ním, je vždycky požehnaný čin.

Bůh jako by přehlédl Lotovu volbu nejlepší země jako bezvýznamnou epizodu, jako by se to vůbec nestalo či to nemělo žádný dopad na toho, kdo s Bohem zůstává. Nyní sděluje Abramovi: moje zaslíbení pro tebe trvá a žádný člověk, blízký či vzdálený, dobrý nebo zlý, ho nedokáže zrušit nebo změnit.

Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. (Gen 21,9) Zdálo by se, že radost z Izákova narození musí z...