04 srpna 2021

A šálemský král Malkísedek...mu požehnal: „Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“ Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. (Gen 14,18-20)

Touhou a bytostným charakterem Krále pokoje je především žehnat. Už když Bůh Abrama povolal, zaslíbil mu požehnání nad jeho životem. To bylo požehnání, které mělo nastat jako výslednice jeho kroků poslušnosti a je základem, bez něhož pouhá slova nefungují. Na druhé straně však nyní Malkísedek nad Abramem požehnání vyslovil a je zjevné, že takto vyřčená slova měla projevit svou moc. Je to první takto pronesené požehnání nad jeho životem, nikoli člověkem, ale samotným Božím Synem.

Nevíme, o čem všem Malkísedek s Abramem hovořil. Jedno je však jisté: Abram v něm rozpoznal někoho, kdo má duchovní autoritu, jenž nehovoří do větru a jehož slova mají velkou váhu. Kdyby to byl duchovní kejklíř, jakých od té doby bylo a je na zemi mnoho, nedával by mu totiž desátek "ze všeho", to znamená z celé válečné kořisti. Byl to jistě jeden z největších desátků, jaký byl kdy odevzdán - pokud uvážíme, že Sodoma měla přinejmenším stovky obyvatel, muselo jít o kompletní jmění desítek osob, což převedeno na na dnešní poměry obnášelo mnoho milionů korun.

Takže neplatí, co jsem napsal minule, a člověk přece jen má co Bohu dát? Lze si jeho požehnání něčím koupit, nebo ho aspoň splatit?

Kdepak, Bůh nečeká, až mu zaplatíme a není bez našich peněz vyřízený. Malkísedek sám také od Abrama nic nežádal. Ale Abram mu dal desátek jako výraz díků za zachování života a za zdar riskantní výpravy, která mohla znamenat smrt jeho samého i nejbližších. Abramovy peníze požehnání nezpůsobovaly ani nesplácely, nicméně toto požehnání provázely. Je zjevné, že už tehdy byl desátek používanou dávkou (daní) králům a kněžím. Ve starověkých říších byli kněží páteří systému, podobni dnešním státním zaměstnancům a desátky jsou indicií toho, kolik jich vykonávalo svou činnost jako hlavní formu obživy. Také to potvrzuje známý fakt, že Egypťané už tenkrát počítali v desítkové soustavě.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...