16 března 2022

I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. (Gen 19,1)

Opusťme nyní na čas Abrahama a obraťme pozornost k jeho synovci, Lotovi. Není to poprvé, co se s ním v knize Genesis setkáváme, ale je to každopádně naposled. Po 19. kapitole jsou o něm v Bibli už jen letmé zmínky, ale žádný další příběh.

Lot se do zaslíbené země dostal pouze díky tomu, že ho Abram po svém povolání vzal s sebou. Byl tedy svědkem proměny, které se s Abramem odehrála, když opustil modly a začal uctívat Hospodina. Lot proti tomu nic nenamítal - naopak, kdyby měl výhrady, nebyl by se s Abramem vydal na cestu. Byl tedy Hospodinův ctitel, ten, kdo odmítl modlářství, a to i své vlastní. Byl svědkem toho, jak se Abram dále mění, když následoval Boha. Lot se spolu s ním nacházel na pravé cestě - ale jen proto, že byl blízko někomu, kdo Boha následoval. Zde je ukryto věčné Lotovo "ale". Věří správně, koná správně - dokud je pod správným vlivem. Ten pramen však není jeho vlastní, nevyvěrá zevnitř ven jako u Abrama.

Lot byl dlouhá léta svědkem toho, jak Abram Boha uctívá, jak volí cestu, jak dělá rozhodnutí, jak řeší situace. Viděl, jak Abrahama následně provází požehnání. Jeho praktické výdobytky měl Lot samozřejmě rád, a užíval jich, dokud s Abramem zůstával. Ale aby měl stejné srdce pro Boha - to už by na něj bylo příliš. U Lota zkrátka nevidíme, že by sám, bez Abrahama, udělal jediné osobní rozhodnutí, v němž by upřednostnil Boha, preferoval věčnost před dočasným dobrem. Vše, co v této věci měl a kam až dospěl, získal díky Abrahamově vlivu.

Lot tak představuje člověka, který sice věří ve správného Boha, ale jeho srdce pro Něj nebije. Je dobré si uvědomit, že si přesto udržel jakýsi morální standard, neodpadl od Boha - žil vnějšně lépe než drtivá většina jeho okolí a nevrátil se k modlám. Přesto stagnoval, a stagnovat znamená na duchovní cestě pomalu degradovat, neboť život si žádá růst, jinak zakrní. Člověk, který nemá vlastní, protříbený, vybojovaný vztah s Bohem, dokáže jít jen cestou zbožné imitace. Dokud je pod dobrým vlivem, nějak to funguje. Ta Lota dokázala vést, dokud byl Abramovi blízko. Ale jakmile se od Abrama vnitřně oddělil, ocitl se na cestě vedoucí do záhuby.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...