19 března 2022

I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. (Gen 19,1)

Kdybychom pozorovali Abrahama a Lota v jejich každoenním (chcete-li pracovním) životě, neviděli bychom velký rozdíl. Oba měli stejnou profesi a evidentně ji dokázali dělat stejně dobře, jak o tom vypovídá příběh jejich rozchodu, kde je výslovně uvedeno, že stáda obou byla veliká. Oba byli majetní, starali se o své rodiny, oba požívali důstojnost okolí (Lot sedával v sodomské bráně, což naznačuje postavení staršího obce). Oba byli příbuzní, byli stejného "náboženského vyznání", takže povrchní pozorovatel by si nevšimnul velkých rozdílů, snad s výjimkou jednoho, totiž že Lot sídlil ve městě, zatímco Abraham tábořil jako kočovník ve stanech a ve městech se neusadil.

Pro úplnost bychom mohli dodat, že oba si jistě byli podobni i v tom, že měli mnoho lidských chyb. Ale když se podíváme na to, co bylo hnací silou jejich života a jejich rozhodování, bude zřejmé, jak vzdálení si tito dva lidé ve skutečnosti byli. Abraham od počátku, kdy ho Bůh povolal, dělal rozhodnutí směrem k nebeským věcem, i když to znamenalo ztrátu - jistoty nebo životní úrovně. To provázelo jeho odchod z Uru, ale zejména jeho vykročení do Kanaánu z Cháranu. V zaslíbené zemi od začátku staví oltáře, protože tam Boha uctívá, hledí k nebi a zčásti snad už i rozumí Božím záměrům s ní a jeho potomky. Jako by nahlížel, že to jsou věci prvořadé, a až na druhém místě jsou jeho rozmach a prosperita. Všeho toho byl Lot léta svědkem, ale nikdy nečteme, že by měl stejné pohnutky. Lota duchovní věci nezajímají víc než ty zemské. Věří také ve stejného boha, ale hledá především svůj úspěch na zemi. Lot nepotřebuje příliš přemítat, ví, co je pro něj důležité, jak jsme to viděli při jeho rozchodu s Abramem. Pojednávám o tom podrobněji v úvahách z měsíce června 2021 - lze najít v záložkách napravo.

Vnitřní nastavení vede každého člověka neochvějně konkrétní cestou. Zcela symbolicky dovedlo Abrahama na výšiny, zatímco Lota do nížin Sodomy. Abraham hledal věci věčné a dostal darem i požehnání časné. Ale jeho život nebyl snadný. Anebo jinak - kdyby si zvolil nížiny, byl by jistě jednodušší. Naopak Lot hledal především věci časné, a chtěl k nim najít lehčí cestu. Proto si při rozchodu s Abramem vybral úrodnější oblasti.

Abrahama jako člověka vidíme ve dvou módech - jako schopného podnikatele, zkušeného obchodníka, a na druhé straně jako Božího muže. Jak Boha následoval, vidíme jeho vnitřní duchovní růst a to, jak upřenostňuje tuto druhou stránku, která se mu stává určujícím. Stejným procesem musí projít každý Boží člověk. Naproti tomu Lot fungoval jen v tom módu lidském, i když také věřil v Boha. Ano, byl kvalitním člověkem. Ale dál se nedostal. Bohužel, v čase zkoušky to samo na vysvobození nestačilo.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...