04 května 2022

Tu řekli ti muži Lotovi: Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. (Gen 19,12)

Abraham prosil alespoň za deset spravedlivých, aby byla Sodoma zachráněna před zkázou. Bylo tedy jisté, že členů Lotovy širší rodiny nebylo ani tolik, jinak by Sodoma přeci byla zachráněna. Ne, to se už nestane, a přece - jak pozoruhodné, že poslové mají na mysli nejen Lota samého, ale i jeho blízké, právě a jen proto, že jsou jeho příbuzní.

Z dějin Písma je zřejmé, že Bůh chce skutečně zachránit nejen jednotlivce, ale i jeho rodinu, kmen, národ. Ostatně, později bude z potomků Abrahama utvořen kmen, a později zaslíbený národ. V dávných dobách Bůh také zachránil nejen Noeho, ale i jeho rodinu, ačkoli jeden z jeho synů na sebe posléze strhl prokletí. A přece i jemu, stejně jako nyní Lotovým dětem a budoucím zeťům, byla v okamžiku krize podána ruka k záchraně. To je smysl nabídky, která skrze jedince přichází k jeho rodině: Lot sám nemohl své děti a zetě zachránit bez jejich vůle. Stále se mohli rozhodnout pro dobré či zlé, zůstat nebo odejít. Ale skrze jednoho člena rodiny byla ostatním podána ruka milosti. Lot se tak stal nástrojem Boží nabídky a jeho blízcí byli osloveni poselstvím, které stačilo přijmout. Dcery to udělali, zeťové ne.

„Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.“ (Mk 5,19)

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...