29 června 2022

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. (Fil 1,9-11)

Božím cílem při nás není, abychom zůstali dětinní, naivní, zaslepení, jak by si někdo o cestě následování Boha mohl myslet, ve smyslu "přemýšlení člověka učí pochybnosti, a tedy je třeba ho omezit, aby bylo možno věřit". Avšak skutečná víra neomezuje, ale osvobozuje; problém není v tom, zda přemýšlet, či nikoli, ale jak. Pavel si naopak přeje, aby u filipských jejich poznání a hluboká vnímavost rostly.

„Abyste rozpoznali, na čem záleží“. Rozpoznat, na čem záleží, je jedna z nejdůležitějších věcí, které bychom si ve svém životě měli osvojit. Lot to nedokázal, a ani nevěděl, že mu to chybí. Jeho život se až do příchodu Božích poslů pohyboval v kolejích, které přes určitá negativa víceméně odpovídaly jeho očekávání, a proto by sám neměnil. Sodomu by neopustil a nakonec by i sdílel její úděl.

Ale zároveň toto chybějící poznání toho, na čem záleží, jeho život určovalo mnohem víc, než si myslel. Zaválo ho daleko od Abrama, od společenství uctívajícího jediného Boha, do pulsujícího moderního města, do systému, kterému sice cele nepropadl, ale ani neměl sílu ho opustit. Postupně bylo kolem něj víc a víc toho, nad čím nevítězil, kde to nebyl on, kdo držel otěže, zkrátka mnohé, co ho někam "válo". Je to hezký termín, používaný často pro plevy hnané větrem. Co není hodnotné, ryzí, je snadno unášeno různými proudy.

„Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti...“ Lot nerozpoznal, a proto mu ve chvíli zúčtování plnost ovoce chyběla. Naopak, v jeskyni se ocitnul v každém smyslu slova v naprosté chudobě – přesto (anebo právě proto), že pro sebe zvolil na prvním místě prosperitu. Zachoval si sice osobní spravedlnost, ale kdyby tenkrát Sodoma neshořela a on se v ní dožil dlouhého věku, plnost věčného ovoce by jeho život stejně postrádal. Neměl by ji, protože v hloubi života nečerpal z Boha.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...